back

M.Of.Nr.202 din 23 martie 2011

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 

 

ORDIN NR.57
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului

agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, interimar, nr. 769/2009

 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor economici

si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau

comercializarea semintelor si materialului saditor

 

 

 

   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 69.769 din 9 februarie 2011 intocmit de Directia generala politici agricole in sectorul vegetal,

   avand in vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, si vizand necesitatea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara specifica privind comercializarea semintelor si a materialului saditor pe specii si grupe de specii,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

 

   Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 917 din 28 decembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   Art. 2. - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va urmari aplicarea prevederilor prezentului ordin prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.
   2. Anexa se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   a) La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   (2) Formularele tipizate existente in stoc vor fi utilizate pana la epuizarea stocului.
   b) La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   Art. 10. - (1) Anual, ITCSMS si/sau LCCSMS monitorizeaza activitatea desfasurata de operatorii economici, in scopul verificarii indeplinirii continue a cerintelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 266/2002 , republicata. Monitorizarea se face in baza Fisei de supraveghere si monitorizare a activitatii operatorului economic, prevazuta in anexa nr. 7.
   (2) Monitorizarea activitatii operatorilor economici prevazuta la alin. (1) se face de catre ITCSMS si/sau LCCSMS anual, dar nu mai devreme de 11 luni de la monitorizarea precedenta.
   c) Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   Art. 14. - Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta metodologie.
   d) Anexa nr. 3 la metodologie se modifica si inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
   e) Dupa anexa nr. 6 la metodologie se introduce o noua anexa,anexa nr. 7 la metodologie, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. - In tot cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, interimar, nr. 769/2009 , sintagma Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se inlocuieste cu sintagma Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, iar sintagma MAPDR se inlocuieste cu sintagma MADR.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
   Valeriu Tabara

 

   Bucuresti, 11 martie 2011.
   Nr. 57.


ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la metodologie)

 a) fata -
ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor

 

 


AUTORIZATIA Nr. ..........
pentru producerea/prelucrarea/comercializarea

semintelor si a materialului saditor


   In temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002, republicata, prin prezenta autorizam operatorul economic ..................., cu sediul in localitate..............., str. .............. nr....., judetul .............., inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. ................. din ..........., pentru producerea/prelucrarea/comercializarea semintelor si a materialului saditor din urmatoarele specii sau grupe de specii:
...........................................................................................................

..............................................., pentru activitatea desfasurata la: ..........................................................................................................
..................................................................................................... .

 

Data ...............

 

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor ............../

 Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor

 

 

Director executiv,
............................................
(numele, prenumele, semnatura, stampila)

ROMANIA
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor

 

AUTORIZATIA Nr. .................
pentru ............................. semintelor si a materialului saditor


 

   In temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, se autorizeaza operatorul economic: ...................................................., cu sediul in localitatea ..........................., str. .................... nr. ...., judetul ................., inregistrat la Oficiul National al Registrului

Comertului cu nr. ....... din ......, pentru ......................... semintelor si a materialului saditor din urmatoarele specii sau grupe de specii:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................,
pentru activitatea desfasurata la: ........................................................................................................
                                                  (amplasamentul, localitatea, punctul de lucru)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
   Prezenta autorizatie poate fi retrasa in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 266/2002 , republicata.
Operatorul economic autorizat este obligat sa anunte emitentul prezentei autorizatii despre orice modificare intervenita in documentatia depusa la autorizare, in termen de 15 zile de la producerea modificarii.

 

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor ............../

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor

   Data .................

Director executiv,
................................................
(numele, prenumele, semnatura, stampila)

 

 

 b) verso -


Monitorizare anuala

Monitorizare anuala

   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................   

   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................   

   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................
   Data .................
   L.S. .................
   Modificari intervenite
   ......................
   ......................
   ......................   

   Data ..................
   L.S. ..................
   Modificari intervenite
   .......................
   .......................
   .......................
   Data ..................

   L.S. ..................
   Modificari intervenite
   .......................
   .......................
   .......................
   Data ..................
   L.S. ..................

   Modificari intervenite
   .......................
   .......................
   .......................
   Data ..................

   L.S. ..................
   Modificari intervenite
   .......................
   .......................
   .......................
   Data ..................
   L.S. ..................

   Modificari intervenite
   .......................
   .......................
   .......................

       

 

 

 

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 7 la metodologie)

 

 


   INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA
   SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR ..................
   Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor
   Nr. ...... din .............

 

FISA DE SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE
a activitatii operatorului economic in vederea acordarii

vizei de monitorizare anuala pentru:
 

 

 PRODUCERE
   PRELUCRARE

       COMERCIALIZARE

 

   Operatorul economic ...................................................................
Adresa: ..................................................................................
Telefon, fax, e-mail: ....................................................................
Nr. autorizatiei pentru producere/prelucrare/comercializare: ..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

 

 

   1.Modificari privind statutul si datele de identificare:
 

    da, au fost modificari si au fost comunicate la inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor (ITCSMS) sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS);
    da, au fost modificari si nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;
    nu au fost modificari.


    2. Dotarea tehnico-materiala:


    a suferit modificari care au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS si sunt dovedite prin documente;
    a suferit modificari si nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;
    nu a suferit modificari.

   3. Personalul responsabil cu desfasurarea activitatilor de producere, prelucrare si comercializare a semintelor si materialului saditor:

    a suferit modificari care au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS si sunt dovedite prin documente;
    a suferit modificari si nu au fost comunicate
la ITCSMS sau LCCSMS;
    nu a suferit modificari.

    4. Specia sau grupa de specii pentru care s-a facut inregistrarea:
    a suferit modificari si
modificarile au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS;
    a suferit modificari si
modificarile nu au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS;
    nu a suferit
modificari.

   5. Organizarea corespunzatoare a activitatilor de producere, prelucrare si comercializare pentru mentinerea autenticitatii si puritatii varietale a semintelor si materialului saditor:
     da;
     nu.

   6. Respecta normele tehnologice de depozitare, transport si comercializare specifice fiecarei specii pentru care s-a acordat autorizatia:
     da;
     nu.

   7. Ofera beneficiarilor de samanta un minimum de informatii necesar folosirii corecte a semintelor si a materialului saditor, prin:
     inscriptionarea
datelor pe ambalaj sau pe eticheta furnizorului;
     afisarea informatiilor la
locul de vanzare.

   8. Respecta inviolabilitatea etichetelor si a ambalajelor originale:
     da;
     nu.

   9. Anunta la ITCSMS sau LCCSMS, in termenul fixat de actele normative in vigoare, cantitatile de seminte ramase pe stoc:
   da;
   nu.

   10. Retrage din circulatie semintele care nu corespund normelor in vigoare:
     da;
     nu.

   11. Comercializeaza seminte sau material saditor care nu corespund normelor in vigoare:
     da;
     nu.

   12. Registrul de intrari-iesiri:
     exista si este completat
corespunzator prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de inregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor;
     exista, dar nu este
completat corespunzator;
   detine un sistem de evidenta computerizat;

   nu exista.

   13. Masuri pentru corectarea unor aspecte constatate de autoritate:
     au fost stabilite actiuni corective/responsabilitati/termene
pentru solutionarea neconformitatilor constatate;
     actiunile corective au
fost aplicate pe perioada monitorizarii;
     a fost evaluata eficienta
implementarii actiunilor corective.

   14. Dispozitii finale referitoare la respectarea regulilor si normelor in vigoare si asigurarea indeplinirii continue a cerintelor art. 5 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata:
    operatorul
economic respecta prevederile legale in vigoare;
    operatorul economic nu
respecta prevederile legale in vigoare si sunt luate urmatoarele masuri:
    retragerea temporara/definitiva a autorizatiei;
    alte masuri .........................................................................

 

 

   Inspector oficial,
   ......................................
   (numele, prenumele, semnatura)

 

                                        Operator economic,
                                    ............................................
                                   (numele, prenumele, semnatura, stampila)

 

   Se aproba.
   Director executiv,
   .............................................
   (numele, prenumele, semnatura, stampila)

 

   NOTA :
   Fisa este intocmita in conformitate cu regulile si normele in vigoare.
   Operatorul economic trebuie sa anunte la ITCSMS sau LCCSMS ................, in termenul prevazut de normele in vigoare, modificarile intervenite in activitatea pe care o desfasoara.