inapoi

 

ORDIN Nr. 1005
privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate si

sa aplice sanctiunile prevazute de Legea nr. 266/2002

 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea

calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor,

 precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante

 

 

 

   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 259.414 din 11 mai 2015 al Directiei inspectii de stat din cadrul Directiei generale control, antifrauda si inspectii,
   in baza prevederilor
art. 21 alin. (1) lit. (b) si art. 44-47 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata,
   avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor
art. 10 alin. (5) si art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

 


   ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 


   Art. 1. - Persoanele imputernicite sa constate si sa aplice sanctiunile prevazute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, sunt urmatoarele:
   a)consilierii din cadrul Directiei inspectii de stat cu atributii in domeniul semintelor si materialului saditor;
   b)directorul general si inspectorii atestati din cadrul Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;
   c)directorul executiv si inspectorii atestati ai inspectoratelor teritoriale pentru controlul calitatii semintelor si a materialului saditor;
   d)persoane imputernicite din cadrul camerelor agricole.
   Art. 2. - Se stabilesc formularul-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 266/2002, republicata, precum si legitimatia, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 3. - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Directia inspectii de stat, Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor si inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor vor aplica prevederile prezentului ordin.
  Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministerului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 327/2002 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate si sa aplice sanctiunile prevazute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 593 din 12 august 2002.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 


p. Ministrul agriculturii

si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat

 
  Bucuresti, 11 mai 2015.
   Nr. 1.005.

 

ANEXA


 Model

 

 

   MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
   INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR
   Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor
   si a Materialului Saditor (sau LCCSMS) ..............

 


PROCES-VERBAL
de constatare a contraventiei

 

Nr. ...... din ......, locul .........

 


   Subsemnatul agent constatator, ......................, in calitate de .............., din cadrul .............., am constatat ca in ziua de .......... anul ........, la ora ........, locul .................,
   domnul (doamna) ...................., nascut (nascuta) la data de .......... in .........., judetul ........, domiciliat(a) in ........., str. ......... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., judetul (sectorul) ........, cu resedinta in ........., locul de munca .........., ocupatia .........., legitimat(a) cu actul de identitate seria .......... nr. ........, cod numeric personal .............., eliberat de ............... la data de .........., pendinte de ................,
   operatorul economic ..................., cu sediul in .................., inmatriculata in Registrul Comertului .......... cu numarul ........, anul ........, din .........., cod fiscal nr. ........., cont bancar la Banca ............................. nr. ..........., reprezentat prin domnul (doamna) ................, in calitate de ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. ........, emis de ..................., la data de ................., cod numeric personal ........................., a contravenit normelor prin urmatoarele fapte: .................................................................... ............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................,

fapta(e) prevazuta(e) si sanctionata(e) de art. 45 lit. ...... din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata ............................................. .
   Masuri propuse (dispuse): ............................................................... ............................................................................................

   Sanctiuni si instiintarea de plata:
   In conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. ........... din Legea
nr. 266/2002, republicata, se aplica contravenientului o amenda de .......... lei (...........), care se va achita in termen de 15 zile de la primirea prezentului proces-verbal, in contul bugetului de stat - amenzi contraventionale la CEC sau unitatile finantelor publice.
   In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita in termen de 48 de ore jumatate din minimul amenzii prevazute in Legea nr. 266/2002, republicata, pentru fapta savarsita, in valoare de .............. lei.
   O copie a chitantei de achitare a sumei se va depune sau se va trimite recomandat, in acelasi termen, la ............. din localitatea .............., str. ............. nr. ...., judetul (sectorul) ...............
   In caz de neplata in termenul fixat se va proceda la executarea silita.
   Cu drept de plangere in termen de 15 zile de la comunicare, la ..........................., depunandu-se si copia procesului-verbal la organul care a aplicat sanctiunea.
   Alte mentiuni: (obiectii) .................................................................
   Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate semna.
   Martor la constatare a fost domnul (doamna) ...................................... din localitatea ...................., str. ...................... nr. ......., judetul (sectorul)

........................., act de identitate seria ......... nr. ....., emis de .............

la data de .........., cod numeric personal .................. .
   Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 3 exemplare: unul/nu/s-a predat contravenientului, unul se transmite la Administratia Financiara ................. si unul la .............. .

 


        Agent constatator,                                               Martor,
       ....................                                        ..................

 

Contravenient,