inapoi

 

M.Of.Nr.114 din 15 februarie 2011

 

ORDIN Nr.34
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor

 

   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 69.134/2011, intocmit de Directia generala politici agricole, prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, si vizand necesitatea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia comunitara specifica privind comercializarea semintelor si materialului de inmultire pe specii si grupe de specii,
   in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

   ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 23 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara

 

   Bucuresti, 7 februarie 2011.
   Nr. 34.


ANEXA

 
REGULAMENT
privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor

 

 

 

Capitolul I
Dispozitii generale

 

   Art. 1. - Semintele si materialul saditor pot fi importate si exportate in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, ale Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prezentul regulament.
   Art. 2. - Importul de seminte si material saditor poate fi efectuat cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de catre operatorii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si de beneficiarii de donatii si alte persoane fizice ori juridice care efectueaza importul in scop umanitar sau pentru necesar propriu, fara drept de comercializare, cu respectarea conditiilor de calitate si fitosanitare prevazute de reglementarile in vigoare, numai prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei in care este organizat control fitosanitar.


Capitolul II
Acordarea avizului de import

 

 

   Art. 3. - Pentru importurile de seminte si de material saditor Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale emite avize de import cu valabilitate maxima de 6 luni.
   Art. 4. - (1) Sunt admise la import semintele si materialul saditor destinate multiplicarii culturilor pentru productia de consum din urmatoarele soiuri sau hibrizi:

   a) cele inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania;
   b) cele inregistrate in cataloagele comune ale Comunitatii Europene, denumita in continuare CE, sau in cataloagele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene;
   c) cele inregistrate in lista furnizorului, in cazul speciilor neinregistrate conform lit. a) si b);
   d) cele neinregistrate conform lit. a) si b), care se multiplica sau se prelucreaza pe baza de contract in vederea exportului integral;
   e) pentru care a fost depusa o cerere de testare in vederea inscrierii in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau in catalogul altui stat membru al Comunitatii Europene, in conformitate cu reglementarile organismelor din domeniul comertului cu seminte si material saditor, la care Romania este parte;
   f) seminte din soiuri modificate genetic, destinate cercetarii sau comercializarii, dupa ce acestea au primit in prealabil acordul de import din partea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2009 . Acordul de import se elibereaza doar in cazul primului import efectuat de catre un operator economic;
   g) alte seminte si material saditor din genuri si specii de plante stabilite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit reglementarilor organismelor internationale la care Romania este parte.
   (2) Speciile si soiurile care nu sunt inregistrate conform alin. (1) lit. a), b) si c) pot fi importate si exportate cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, astfel:

   a) semintele destinate pentru scopuri stiintifice sau de selectie;
   b) semintele destinate testarii in vederea inregistrarii in catalog;
   c) seminte pentru loturi demonstrative;
   d) seminte pentru reclama, promovare si expozitii.
   (3) Importul de seminte si material saditor pentru speciile la care se constata echivalenta in conformitate cu prevederile legislatiei CE in vigoare privind cerintele pentru inspectia in camp si cele pentru verificarea mentinerii se admite cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2). Echivalenta se constata de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS), din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in functie de modul in care speciile de plante sunt reglementate pe plan international, astfel:

   a) semintele din speciile cuprinse in Lista soiurilor admise la certificare in cadrul sistemului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), semintele fiind certificate de autoritatile nationale desemnate cuprinse in aceasta lista;
   b) semintele si materialul saditor din alte tari decat cele prevazute la lit. a) sau care nu pot prezenta documente doveditoare ale calitatii, testate conform reglementarilor acestor organizatii internationale, pot fi admise dupa ce, in prealabil, autoritatile romane ori alte autoritati echivalente din statele prevazute la lit. a) au controlat, certificat sau testat conform reglementarilor si metodelor internationale acceptate in Uniunea Europeana ori in Romania in domeniul sistemului de inmultire, al standardelor de calitate si al carantinei fitosanitare;
   c) pentru semintele si materialul saditor din alte specii necuprinse in directivele CE, echivalenta se stabileste de autoritatea romana de certificare, conform regulilor si normelor in vigoare.
   Art. 5. - (1) Pentru obtinerea avizului de import al semintelor si al materialului saditor importatorul se va adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
   (2) Pentru obtinerea avizului de import mentionat la alin. (1), importatorul va prezenta urmatoarele documente:

   a) cererea-tip completata in doua exemplare de operatorul economic importator, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament, depusa cu minimum 10 zile inainte de efectuarea importului. Destinatia utilizarii semintelor si materialului saditor trebuie demonstrata cu documente sau declaratii pe propria raspundere ale furnizorului ori beneficiarului. Destinatia utilizarii semintelor si materialului saditor poate fi:

   1. multiplicare in vederea comercializarii;
   2. multiplicare pentru export;
   3. necesar propriu fara drept de comercializare;
   4. comercializare;
   5. donatie fara drept de comercializare;
   6. testare oficiala;
   7. scop stiintific;
   8. loturi demonstrative din soiuri pentru care a fost depusa o cerere de testare pentru inscrierea in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau in cataloagele altor state membre ale CE;
   9. alte destinatii, cu precizarea destinatiei stabilite de comun acord intre importator si avizator.
   In toate situatiile mentionate mai sus se va nota suplimentar, dupa caz, „seminte din soiuri nemodificate genetic“, „seminte ecologice“, „seminte din soiuri modificate genetic“;
   b) autorizatia de producere, prelucrare sau comercializare a semintelor si a materialului saditor, dupa caz, in copie, eliberata de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor ori declaratia solicitantului prin care acesta declara pe propria raspundere ca samanta sau materialul saditor importat este destinat folosintei proprii si ca nu va face obiectul comercializarii ori producerii de samanta;
   c) contractul de import sau alt document similar din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: specia, soiul, categoria de samanta, cantitatea totala, respectarea regulilor si standardelor si normelor CE sau OCDE de calitate, dreptul de multiplicare, precum si daca samanta este nemodificata genetic, modificata genetic sau certificata ecologic;
   d) contractul de multiplicare, dupa caz, in copie, pentru semintele si materialul saditor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) si d), precum si contractul de export, in copie, incheiat intre importator si partenerul extern pentru intreaga productie de samanta, in cazul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. d);
   e) acordul autorului sau mentinatorului soiului prevazut in cataloagele mentionate la art. 4 alin. (1)lit. a) si b), daca soiul se gaseste sub regimul de protectie intelectuala, pentru comercializarea pe teritoriul Romaniei a semintelor sau a materialului saditor importat;
   f) declaratie pe propria raspundere a furnizorului care sa ateste ca samanta este nemodificata genetic sau modificata genetic.
   (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate solicita operatorului economic importator si alte documente si informatii suplimentare strict necesare.
   Art. 6. - Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de catre directia din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care coordoneaza INCS si semnata de directorul acesteia, iar dupa avizare un exemplar se inmaneaza sub semnatura importatorului.

Capitolul III
Documentele specifice semintelor si materialului saditor, care vor fi prezentate de importator la frontiera

 

 

   Art. 7. - (1) Semintele si materialul saditor importate trebuie sa fie insotite de documentele de identitate si calitate, prevazute de reglementarile organizatiilor internationale, OCDE, Asociatia Internationala pentru Testarea Semintelor (ISTA) sau CE, in original sau in copie, de certificatul de origine tip CE ori de alte documente, pentru tarile nemembre ale OCDE sau CE, prevazute la cap. VII.
   (2) La intrarea in tara se verifica existenta avizului de import, eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
   Art. 8. - In cazul semintelor si materialului saditor prevazute in partea B din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare, se controleaza si certificatul fitosanitar de export/reexport, eliberat de organizatia nationala de protectie a plantelor (ONPP) din tara exportatoare/reexportatoare, in conformitate cu prevederile Conventiei internationale pentru protectia plantelor.
   Art. 9. - (1) Semintele si materialul saditor pot fi importate si pot circula in Romania numai in ambalaje specifice si cu etichete originale care sa ateste identitatea si calitatea acestora.
   (2) Reambalarea si reetichetarea semintelor si materialului saditor din import sunt permise numai sub controlul inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor si numai de catre operatorii economici inregistrati in acest scop.

Capitolul IV
Obligatiile si raspunderile importatorilor de seminte si material saditor

 

 

   Art. 10. - Importatorul va transmite in timp util, inaintea efectuarii importului, copii de pe avizul de import unitatii fitosanitare, inspectoratului de carantina fitosanitara din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care se va derula importul si inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor pe a carui raza teritoriala se efectueaza descarcarea semintelor si a materialului saditor importate sau Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.
   Art. 11. - Operatorii economici importatori de seminte si material saditor au urmatoarele obligatii si raspunderi:
   a) sa respecte intocmai prevederile inscrise in avizul de import cu privire la specie, soi sau hibrid, categorie de samanta, destinatie, cantitate, precum si orice alte prevederi in vigoare privind comercializarea semintelor si a materialului saditor;
   b) sa asigure prin exportatorul din tara de origine existenta documentelor de insotire a produselor importate, solicitate conform regimului de import;
   c) in cazul controlului efectuat la destinatie, sa anunte din timp inspectoratul pentru calitatea semintelor si a materialului saditor din zona respectiva sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor si sa prezinte acestora o copie de pe avizul de import;
   d) sa comercializeze sau sa distribuie semintele si materialul saditor numai dupa obtinerea acordului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, daca indeplinesc conditiile legale pentru comercializare, insamantare sau plantare;
   e) sa comunice cantitatile de seminte si material saditor importate, pe specii, soiuri si categorii, inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor din zona teritoriala de destinatie a importului si Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;
   f) sa tina evidenta cantitatilor importate, pe specii, soiuri si categorii, intr-un registru de intrari si iesiri;
   g) sa il informeze in scris pe beneficiarul semintelor asupra cerintelor tehnologice specifice soiurilor sau hibrizilor comercializati, eventualelor riscuri in productie ca urmare a neadaptarii la conditiile climatice specifice zonei de cultura sau asupra sensibilitatii la unele boli; in caz contrar importatorul va suporta daunele produse, inclusiv sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare;
   h) sa se asigure, in cazul multiplicarii in sistemul OCDE, ca firma contractanta din tara exportatoare anunta autoritatea desemnata pentru sistemele OCDE din tara respectiva, in vederea transmiterii acceptului de multiplicare la INCS din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, aceasta fiind o conditie pentru certificarea semintelor multiplicate in vederea exportului.
   Art. 12. - Pentru cantitatile de seminte si material saditor care in urma controlului nu respecta prevederile legale pentru a putea fi folosite la insamantare, importatorii sunt obligati sa duca la indeplinire masurile stabilite de autoritatile oficiale de a le returna, trata, introduce in carantina, distruge sau de a le schimba destinatia, dupa caz.
   Art. 13. - Operatorii economici care au efectuat importuri de seminte si material saditor in vederea multiplicarii vor prezenta la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor:
   a) declaratia de multiplicare si declaratia de certificare, dupa caz, insotite de documentele de provenienta, la termenele si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare;
   b) copii ale contractelor de multiplicare si de export, in care sa fie prevazute conditiile de calitate si stare fitosanitara;
   c) descrierea soiurilor sau hibrizilor si a formelor parentale care nu sunt inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, necesara pentru determinarea puritatii varietale;
   d) situatia privind cantitatile rezultate din culturile obtinute din semintele si materialul saditor importate pentru multiplicare si destinatia acestora, anual.
   Art. 14. - Importatorul are obligatia sa preia de la cultivatori si sa exporte intreaga cantitate de samanta pentru insamantare sau de produse pentru consum, rezultate in urma recoltarii, din soiuri ori hibrizi care se incadreaza in prevederile art. 4 lit. c) sau, dupa caz, sa le foloseasca in alte scopuri, cu acordul inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.
   Art. 15. - Importatorii de seminte si material saditor prevazute in partea B din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare, au in plus urmatoarele obligatii:
   a) sa comunice unitatilor fitosanitare judetene informatiile prevazute la art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, cu modificarile ulterioare;
   b) sa prezinte unitatilor fitosanitare contractul de import si avizul de import si, in cazul in care importul se va controla la destinatie, sa anunte aceasta in timp util;
   c) sa comercializeze sau sa distribuie semintele si materialul saditor numai dupa obtinerea buletinului de analiza eliberat de Laboratorul Central Fitosanitar.


Capitolul V
Obligatiile inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala

 

   Art. 16. - Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala controleaza si verifica la intrarea in tara a semintelor si a materialului saditor urmatoarele documente insotitoare:
   a) certificatul fitosanitar original de export sau reexport eliberat de ONPP din tara de origine, respectiv din tara reexportatoare, in cazul importurilor de seminte si material saditor prevazute la art. 8 , verificand daca acesta garanteaza ca produsul respectiv este liber de organisme de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale si ca sunt respectate exigentele specifice prevazute de reglementarile fitosanitare in vigoare;
   b) documentele de identitate si de calitate prevazute la art. 31 alin. (1) lit. b, in original sau in copie, si etichetele originale cusute, legate, lipite sau imprimate pe ambalaj;
   Art. 17. - (1) Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala confrunta daca speciile, soiurile sau hibrizii, categoria biologica si cantitatile pe specii inscrise in documentele care insotesc transportul corespund cu datele inscrise in avizul de import.
   (2) Cantitatile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate in cadrul cantitatii aprobate pe specii, fara schimbarea denumirii soiurilor aprobate. Cantitatile pe specii, inscrise in cererea depusa pentru eliberarea avizului de import, pot fi depasite cu maximum 5%.
   Art. 18. - In cazul in care documentele care insotesc semintele si materialul saditor prevazute la art. 8 sunt corespunzatoare, se trece la controlul fitosanitar al acestora, al ambalajelor si al mijloacelor de transport, conform normelor fitosanitare in vigoare, ridicandu-se din fiecare soi si lot probe ce vor fi analizate la Laboratorul Central Fitosanitar.
   Art. 19. - Dupa efectuarea controlului fitosanitar inspectorii fitosanitari vor intocmi procesul-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import, conform anexei nr. 2 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 61/2008 , cu modificarile ulterioare.
   Art. 20. - (1) Probele prelevate de inspectorii de carantina fitosanitara vamala se expediaza in aceeasi zi la Laboratorul Central Fitosanitar.
   (2) Expedierea probelor sigilate se face prin mijloace de curierat rapid, posta, avion, cale ferata, auto, inclusiv prin persoane imputernicite in acest sens.
   Art. 21. - (1) In cazul in care controlul fitosanitar si controlul de calitate al semintelor si al materialului saditor cu destinatie finala Romania nu pot fi efectuate in bune conditii in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, cum ar fi existenta mai multor specii, soiuri sau hibrizi amestecati, fapt ce nu permite efectuarea unui control fitosanitar si de calitate amanuntit si nici ridicarea de probe conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 61/2008 , cu modificarile ulterioare, controlul se va face la destinatie, concomitent cu vamuirea; in acest caz, pe documente se va scrie „Control fitosanitar si de calitate la destinatie, cu ridicare de probe“.
   (2) In aceasta situatie certificatul fitosanitar original va insoti transportul, iar inspectoratul de carantina fitosanitara vamala va retine o copie de pe acesta.
   (3) In cazul in care semintele si materialul saditor importate nu necesita control fitosanitar, iar controlul de calitate nu poate fi efectuat in bune conditii in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, controlul de calitate se va face de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor la destinatie, iar inspectorul de carantina fitosanitara vamala va scrie pe documente „Control de calitate la destinatie“.
   Art. 22. - In cazul unor aspecte neclare cu privire la controlul documentelor de calitate a semintelor si a materialului saditor, decizia va fi luata de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor din judetul in care se face controlul vamal.
   Art. 23. - Documentele de calitate originale vor insoti transportul pana la punctul de destinatie, iar la inspectoratul de carantina fitosanitara vamala vor ramane numai copii de pe aceste documente.
   Art. 24. - Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala inregistreaza si transmit lunar Laboratorului Central Fitosanitar, precum si inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor din judetul in care se situeaza punctul de trecere a frontierei sau inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor ori Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor pe teritoriul caruia se efectueaza vamuirea si/sau controlul fitosanitar situatia importurilor de seminte si material saditor, pe specii, soiuri, categorii, cantitati si destinatie ale semintelor din soiuri nemodificate genetic (NON OGM), semintelor din soiuri modificate genetic (OMG) si ale semintelor certificate ecologic (BIO).


Capitolul VI
Obligatiile unitatilor fitosanitare

 

   Art. 25. - In cazul controlului la destinatie al semintelor si al materialului saditor prevazute la art. 8 , descarcarea se face in mod obligatoriu in prezenta inspectorului fitosanitar din cadrul unitatii fitosanitare si a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, care vor efectua controlul privind respectarea reglementarilor in vigoare.
   Art. 26. - Dupa terminarea controlului, inspectorul fitosanitar va finaliza procesul-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import, transmis prin fax de inspectorul de carantina fitosanitara vamala din punctul de intrare in tara, conform reglementarilor in vigoare, iar probele ridicate vor fi transmise Laboratorului Central Fitosanitar, in conditiile art. 20.
   Art. 27. - Este interzisa insamantarea, plantarea sau comercializarea semintelor si a materialului saditor prevazute in partea B din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de obtinerea buletinelor de analiza eliberate Laboratorului Central Fitosanitar.
   Art. 28. - (1) In cazul semintelor si al materialului saditor care nu respecta reglementarile fitosanitare in vigoare se aplica una sau mai multe dintre masurile oficiale prevazute la art. 14 alin. (19) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare. Unitatile fitosanitare vor informa imediat, in scris, Agentia Nationala Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
   (2) In cazul in care se aplica masura de distrugere, aceasta se efectueaza in prezenta importatorului, a inspectorului fitosanitar din cadrul unitatii fitosanitare, a reprezentantului inspectoratului pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, a reprezentantului agentiei judetene de protectie a mediului si, atunci cand este cazul, a reprezentantului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cheltuielile fiind suportate de importator.
   Art. 29. - (1) Culturile provenite din semintele si materialul saditor importate sunt supuse in mod obligatoriu controlului fitosanitar in timpul vegetatiei, in perioadele optime, stabilite conform normelor de carantina fitosanitara, pentru depistarea eventualelor organisme de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale.
   (2) In cazul plantelor cu simptome de atac sau suspecte se preleveaza probe care se transmit pentru analize la Laboratorul Central Fitosanitar.
   (3) Pentru culturile provenite din seminte si material saditor din import, gasite, in urma controlului fitosanitar efectuat in timpul perioadei de vegetatie, infestate/infectate cu organisme de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate de Laboratorul Central Fitosanitar, masurile de carantina se stabilesc conform reglementarilor fitosanitare in vigoare.


 

Capitolul VII
Obligatiile inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si ale Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor

 

 

   Art. 30. - INCS efectueaza prin inspectoratele sale teritoriale si prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor verificarea semintelor si a materialului saditor provenite din import, in toate fazele de comercializare, precum si de multiplicare, conditionare, ambalare, etichetare, depozitare si livrare, in conformitate cu prevederile interne si internationale in vigoare.
   Art. 31. - (1) In cazul in care controlul de calitate se face la destinatie, reprezentantul inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor verifica:

   a) daca importul s-a efectuat in concordanta cu avizul de import eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
   b) documentele, in original, care atesta identitatea si calitatea semintelor si a materialului saditor respectiv:

   – certificatul de puritate varietala emis de autoritatea desemnata sau acreditata din tara de origine, tip OCDE pentru tarile afiliate la acest sistem, iar in cazul materialului saditor, un document de calitate emis de furnizor la fiecare lot;
   – buletinul de analiza pentru seminte tip ISTA, emis de un laborator oficial sau acreditat din tara de origine, cu exceptia semintelor necertificate final cu eticheta gri;
   – conformitatea datelor inscrise in documentele insotitoare cu cele prezente inscrise pe lotul de samanta, precum si conformitatea etichetelor cu prevederile legale in vigoare.
   (2) Etichetele reglementate de legislatia CE pot tine locul documentelor prevazute mai sus, in cazul:

   a) etichetelor oficiale tip CE emise de autoritatile din tarile CE;
   b) etichetelor furnizorului, de culoare galbena, pentru semintele de legume din categoria Standard - CE, din ambalaje normale, in greutate de peste 100 g la semintele mici si de peste 500 g la semintele mijlocii si mari;
   c) etichetelor oficiale sau ale furnizorului tip „pasaport fitosanitar“, pentru materialul saditor;
   d) plicurilor sau altor ambalaje mici continand seminte de legume, pe care sunt imprimate specia, soiul, mentiunea „Reguli si norme CE“ in una dintre limbile comunitare, cu conditia ca perioada de valabilitate sa nu fie expirata;
   e) plicurilor sau altor ambalaje continand seminte de flori, pe care sunt imprimate specia, soiul si perioada de valabilitate neexpirata;
   f) etichetelor oficiale sau ale furnizorului, de culoare verde, pentru amestecuri de ierburi;
   g) etichetelor oficiale sau ale furnizorului, pentru toate tipurile de ambalaje mici cu seminte de plante furajere sau pentru spatii verzi, pe care este imprimata mentiunea „ambalaje mici tip CE-A sau B“ din categoriile: certificata, comerciala sau mixturi, cu precizarea componentelor pe specii ori pe soiuri sau a numelui ori codului mixturii.
   (3) In cazul ambalajelor mici de tipul plicurilor, de orice natura, in perioada de valabilitate pot lipsi buletinele de analiza de la exportator daca rezultatele analizelor pentru puritate si germinatie sunt cumulate pe un document declarat de furnizor.
   Art. 32. - La semintele importate cu documentele prevazute de reglementarile internationale in vigoare conform art. 31 nu se fac analize de laborator privind conditiile tehnice de calitate a semintei decat in cazul existentei unor suspiciuni privind concordanta dintre cele specificate in documente si calitatea semintelor, al inexistentei etichetelor originale, al violarii sau deprecierii ambalajelor, precum si la cererea importatorului sau a unui beneficiar.
   Art. 33. - (1) Controlul semintelor si al materialului saditor se face pe loturi.
   (2) Se vor ridica esantioane, conform prevederilor legale in vigoare, in urmatoarele situatii:

   a) pentru semintele destinate multiplicarii, un esantion destinat verificarii puritatii varietale se va pastra si va fi trimis ca proba de referinta in postcontrol odata cu esantionul din semintele multiplicate;
   b) pentru semintele destinate culturilor de consum, un esantion care se va sigila si se va pastra 12 luni la inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor pentru eventuale litigii, iar daca mai raman seminte in stoc dupa aceasta perioada, se vor ridica si se vor pastra noi esantioane;
   c) pentru situatiile prevazute la art. 32 , o proba destinata analizelor pentru determinarea conditiilor tehnice de calitate a semintei.
   Art. 34. - (1) Semintele si materialul saditor care nu se incadreaza in prevederile in vigoare se blocheaza si se procedeaza la returnarea, distrugerea sau la schimbarea destinatiei, dupa caz, in prezenta si pe cheltuiala importatorului.
   (2) In situatii deosebite se solicita sprijinul comisariatului teritorial pentru protectia consumatorilor si al organelor de politie.
   Art. 35. - (1) Se verifica existenta registrului de intrari si iesiri al fiecarui importator, precum si contabilizarea cantitativa la zi.
   (2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor vor deschide un registru-tip, pe suport hartie sau electronic, in care vor tine evidenta cantitatilor de seminte si material saditor importate, vamuite pe raza lor teritoriala, precum si a stocurilor trimestriale din registrele de intrari si iesiri, pe specii, soiuri si categorii de samanta, firma importatoare, tara si firma exportatoare, precum si masurile luate in cazurile de nerespectare a prevederilor legale in vigoare.

 

Capitolul VIII
Exportul semintelor si materialului saditor

 

 

   Art. 36. - Exportul semintelor si materialului saditor se face in conformitate cu prevederile legislatiei interne si internationale OCDE, precum si cu exigentele fitosanitare impuse de tara importatoare si conditiile stabilite prin contractele de export.
   Art. 37. - Documentele eliberate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, precum si de unitatile fitosanitare pentru identitatea, calitatea si starea fitosanitara, care insotesc, in original sau in copie, semintele si materialul saditor la export sunt urmatoarele:
   a) certificate si etichete tip OCDE pentru tarile OCDE, inclusiv CE, dupa caz;
   b) buletin tip ISTA, eliberat de Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, sau alte documente de tip national ori prevazute in contractele de export;
   c) certificat fitosanitar de export/reexport, eliberat conform art. 6 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 61/2008 , cu modificarile ulterioare.
   Art. 38. - (1) Exportatorul trebuie sa aiba acordul autorului sau mentinatorului soiului brevetat ori acceptul de multiplicare al autoritatii din tara de provenienta a semintelor sau a materialului saditor multiplicat in Romania in sistem OCDE.
   (2) La solicitarea exportatorului sau a reprezentantului acestuia inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor vor/va elibera documentele si etichetele pentru export, dupa verificarea respectarii prevederilor in vigoare.
   Art. 39. - Culturile provenite din semintele si materialul saditor importate pentru multiplicare in vederea exportului, precum si toate celelalte culturi destinate exportului sau uzului intern sunt supuse controlului de calitate si fitosanitar, conform prevederilor in vigoare.
   Art. 40. - Analizele fitosanitare de laborator care nu pot fi efectuate la nivelul judetului vor fi efectuate de Laboratorul Central Fitosanitar, unde se vor transmite probele prelevate.
   Art. 41. - In cazul exporturilor de seminte si de material saditor care se fac centralizat, fiecare mijloc de transport destinat exportului trebuie sa fie insotit de certificat fitosanitar eliberat de unitatea fitosanitara de pe raza careia provine marfa, la fel ca si in cazul unui export obisnuit, prin care se garanteaza exigentele fitosanitare impuse de tara importatoare. Aceste exigente trebuie sa fie prezentate unitatilor fitosanitare in scris si in timp util de catre exportator.
   Art. 42. - (1) La sosirea in port inspectorul de carantina fitosanitara vamala verifica certificatul fitosanitar si controleaza starea fitosanitara a plantelor si a produselor vegetale respective.
   (2) Transporturile care corespund din punct de vedere fitosanitar vor fi acceptate la export, urmand ca inspectorul de carantina fitosanitara vamala sa elibereze certificatul fitosanitar pentru fiecare vapor, in limita exigentelor fitosanitare garantate prin certificatele fitosanitare eliberate de unitatile fitosanitare din judetele de provenienta a marfurilor respective, pe care le va retine.

 

Capitolul IX
Dispozitii finale

 

 

   Art. 43. - Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala, unitatile fitosanitare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor se informeaza reciproc cu privire la importul si exportul de seminte si material saditor si, la randul lor, vor informa operativ directiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si laboratoarele centrale de profil.
   Art. 44. - Nerespectarea obligatiilor ce revin importatorilor, multiplicatorilor si comerciantilor de seminte si material saditor se sanctioneaza conform prevederilor in vigoare.
   Art. 45. - In cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament de catre importatorii sau exportatorii de seminte si material saditor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate refuza avizarea unor noi importuri de seminte sau de material saditor pe anumite perioade, in functie de gravitatea faptelor.
   Art. 46. - (1) Se excepteaza de la prevederile privind ambalarea, etichetarea, certificarea, testarea si privind obtinerea documentelor de calitate si de inregistrare din prezentul regulament, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 563/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile de seminte si material saditor destinate:

   a) scopurilor stiintifice sau de selectie;
   b) testarii de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor in vederea inregistrarii;
   c) testarii in vederea brevetarii;
   d) testarii prin analize de laborator.
   (2) In sensul art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007 , cu modificarile si completarile ulterioare, prin cantitati mici de plante si produse vegetale se intelege:

   a) fructe si legume proaspete, care impreuna nu trebuie sa depaseasca 20 kg;
   b) flori taiate si parti de plante care formeaza impreuna un aranjament - un buchet;
   c) organe vegetative de inmultire: bulbi, rizomi, cormi, tuberculi, cu exceptia cartofului, care impreuna nu trebuie sa depaseasca 2 kg;
   d) seminte ambalate in pliculete originale, cu exceptia semintelor de cartof, nu mai mult de 100 g;
   e) plante la ghiveci - 5 bucati.
   (3) Se excepteaza de la prevederile prezentului regulament cantitatile mici de seminte si material de inmultire prevazute la alin. (2) lit. b)-e), precum si semintele de marimea bobului de grau sau mai mari, in cantitate mai mica de 2 kg, in ambalaje originale, introduse in tara de persoane particulare, care nu necesita aviz de import si documente de calitate.
   Art. 47. - (1) In intelesul prezentului regulament, termenul import de seminte si material saditor se aplica numai semintelor si materialului saditor provenite din tari terte, altele decat cele din CE.
   (2) Pentru semintele si materialul saditor provenite din CE, cu exceptia semintelor din soiuri modificate genetic la care se pastreaza obligativitatea obtinerii avizului de import eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se va intocmi o notificare de catre comerciant a cantitatilor de samanta si material saditor intrate pe teritoriul Romaniei, provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, pe specii, soiuri, categorii de samanta, cantitati si tara de provenienta, care se depune la unitatea fitosanitara judeteana, inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor unde comerciantul autorizat isi are sediul social, in cel mult 5 zile de la intrarea acestora in tara, in scopul verificarii respectarii regulilor si standardelor Uniunii Europene.

 

 

ANEXA
la regulament

 

–model -

 

 

      Societatea Comerciala (Firma) ...........................
      Localitatea .............................................
      Judetul (Sectorul) ......................................
      Str. ......................... nr. ......................
      Telefon ........................, fax ..................,
      Inregistrata la registrul comertului cu nr. .............
      Codul fiscal ............................................

Inregistrata pentru comercializarea semintelor si a
materialului saditor nr. .............. din .............

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 

Nr. ................ din ..................

 

Se avizeaza importul.

 

Director,
........................

 

 

 

   CATRE
   MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 

 

 

   Va rugam sa dispuneti eliberarea unui aviz de import pentru urmatoarele seminte (material saditor):

Specia

Soiul (hibridul)

Categoria de samanta

Cantitatea (t, kg, g, buc.)

Tara din care se face importul

Punctul de intrare in tara (frontiera)

Locul de destinatie (punctul de vamuire)

Modul de folosire a semintelor si a materialului saditor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. ....... si altor reglementari in vigoare, prin grija domnului/doamnei ................................, detinator/detinatoare al/a Certificatului de atestare nr. ........... (conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. …..).
   Importatorul este obligat sa prezinte o copie a avizului (xerocopie) inspectorului de carantina fitosanitara vamala din punctul de trecere a frontierei de stat a Romaniei in care este organizat control fitosanitar.
   La intrarea in tara a semintelor (materialului saditor) importate sunt obligat sa prezint inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau  Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor pe raza de activitate unde voi efectua descarcarea mijlocului de transport o copie a acestui aviz de import, precum si cantitatile efectiv importate insotite de documentele de calitate insotitoare.
  

 

Conducatorul societatii comerciale (firmei),
...................................................................
(numele si prenumele)

 

 

   Avizul de import a fost ridicat de ..................................., avand functia de .........................................la Societatea Comerciala (Firma) ..................................
   Posed legitimatia nr. ........................ din ........................

 

Semnatura
...................................