back

M.Of.Nr.796 din 31 octombrie 2014 

 

 

ORDIN Nr.1573
privind controlul oficial al calitatii semintelor

prin testarea soiurilor nemodificate genetic

privind impurificarea cu organisme modificate genetic

 

 

  

Vazand Referatul de aprobare nr. 323.681 din 2 octombrie 2014 al Directiei generale control, antifrauda si inspectii,
   in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in baza prevederilor art.
9 din Regulamentul (CE) nr. 1.830/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea produselor destinate alimentatiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, si de modificare a Directivei 2001/18/CE, a prevederilor art. 4 alin. (5) si ale art. 21 alin. (2) din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului si in baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, republicata,

   viceprim-ministrul, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, emite urmatorul ordin:

 

   Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplica in cazul semintelor produse pe teritoriul Romaniei si destinate comercializarii pe teritoriul Uniunii Europene, precum si in cazul comercializarii semintelor pe teritoriul Romaniei.
   (2) Prezentul ordin nu se aplica in cazul semintelor produse pe teritoriul Romaniei destinate exportului in tari terte Uniunii Europene.
   (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste anual lista speciilor supuse controlului oficial privind impurificarea cu organisme modificate genetic, care se publica pe site-ul www.incs.ro
   Art. 2. - (1) Semintele soiurilor nemodificate genetic si care pot fi impurificate cu organisme modificate genetic autorizate potrivit cap. III „Introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, ca atare sau componente ale unor produse in scopul introducerii pe piata“ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007
privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2009, denumite in continuare organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare, ori cu organisme modificate genetic autorizate, altele decat cele pentru cultivare, sau neautorizate se supun controlului oficial privind impurificarea cu organisme modificate genetic.
   (2) Testarea semintelor se efectueaza prin metode aprobate de laboratorul de referinta al Uniunii Europene pentru alimente si furaje modificate genetic, in conformitate cu Recomandarea Comisiei 2004/787/CE privind orientarile tehnice de esantionare si detectare a organismelor modificate genetic si a materialului produs din organisme modificate genetic, ca atare sau in produse, in contextul Regulamentului (CE) nr. 1.830/2003, in cadrul Laboratorului electroforeza si de detectare a organismelor modificate genetic apartinand Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor, denumit in continuare LCCSMS, situat pe Aleea Constantin Sandu-Aldea nr. 10, sectorul 1, Bucuresti.
   (3) Procentul de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare, in partide/loturi de seminte nemodificate genetic de porumb, care se admite in urma testarii in laborator este de maximum 0,1%.
   (4) Loturile de seminte care prezinta un procent de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare mai mare decat cel prevazut la alin. (3), precum si cele care prezinta orice impurificare cu organisme modificate genetic autorizate, altele decat cele autorizate pentru cultivare, sau neautorizate nu mai pot fi comercializate ca samanta pe teritoriul Romaniei.
   (5) In cazurile prevazute la alin. (4), se preleveaza si se supune testarii cate un esantion din fiecare lot de samanta care provine din aceeasi partida ca si lotul de samanta testat initial.
   (6) Loturile de seminte care nu mai pot fi comercializate ca samanta pe teritoriul Romaniei se distrug sau li se schimba destinatia, dupa caz. Operatorul economic transmite LCCSMS sau inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor de pe raza judetului in care isi desfasoara activitatea, denumit in continuare ITCSMS, actele doveditoare ale operatiunilor de distrugere sau de schimbare a destinatiei semintelor, in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii actelor doveditoare respective.
   (7) Contravaloarea testelor privind impurificarea cu organisme modificate genetic la semintele produse pe teritoriul Romaniei se suporta de operatorul economic detinator al semintelor, in conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 703/2014
privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii, monitorizarii si acreditarii pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si a materialului saditor.
   Art. 3. - (1) Esantioanele se preleveaza in conformitate cu standardele Asociatiei Internationale pentru Testarea Semintelor - ISTA de catre esantionorii oficiali ai ITCSMS si LCCSMS.
   (2) Se preleveaza cate un esantion pe lotul de samanta produsa pe teritoriul Romaniei, destinata comercializarii pe teritoriul Uniunii Europene. Se esantioneaza minimum 5% din numarul total de loturi produse de un operator economic pe an. ITCSMS si LCCSMS elaboreaza anual planul de control, care cuprinde operatorii economici si numarul de loturi care se supun esantionarii oficiale in vederea testarii privind impurificarea cu organisme modificate genetic.
   (3) Greutatea esantionului necesar testarii privind impurificarea cu organisme modificate genetic este de 1 kg . Din esantionul compus rezultat in urma prelevarii se formeaza 3 esantioane, astfel: un esantion pentru testare in cadrul LCCSMS, un esantion martor pentru operatorul economic si un esantion contraproba pentru ITCSMS sau LCCSMS care a efectuat esantionarea. Esantioanele martor/contraproba se pastreaza minimum 1 an.
   (4) Esantionarea in vederea testarii privind impurificarea cu organisme modificate genetic se realizeaza cat mai curand posibil dupa formarea lotului de samanta.

   Art. 4. - (1) ITCSMS si LCCSMS efectueaza controale oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic, in timpul comercializarii semintelor, la nivelul depozitelor si al unitatilor de comercializare, persoane fizice si juridice.
   (2) Se esantioneaza pana la 5% din totalul loturilor destinate comercializarii pe depozit/unitate de comercializare. Esantioanele se transmit catre LCCSMS in cel mai scurt timp posibil, insotite de un proces-verbal de esantionare, care va avea mentionat clar ca acel esantion face obiectul unui control la comercializare.
   (3) Contravaloarea testelor oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic care se efectueaza in urma acestor actiuni de control se suporta de LCCSMS din alocatii anuale de la bugetul de stat.
   Art. 5. - (1) In cazul importului de seminte de porumb si soia din tari terte, ITCSMS si LCCSMS preleveaza minimum 5% esantioane din totalul loturilor importate pe operator economic.
   (2) Operatorii economici importatori notifica in scris importul la ITCSMS sau LCCSMS pe raza judetului de destinatie a semintelor, in maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea importului.
   (3) ITCSMS si LCCSMS realizeaza esantionarea oficiala in maximum 3 zile lucratoare de la primirea notificarii. Esantionarea se realizeaza inaintea plasarii pe piata a semintelor pe teritoriul Romaniei.
   (4) In cazul in care la testarea privind impurificarea cu organisme modificate genetic se obtin rezultatele prevazute la art. 2 alin. (4), lotul de seminte nu se mai plaseaza pe piata pe teritoriul Romaniei.
   (5) Contravaloarea testelor oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic a semintelor importate din tari terte se suporta de operatorul economic importator, in conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 703/2014.
   Art. 6. - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu ITCSMS si LCCSMS, asigura respectarea prevederilor in vigoare privind controlul si certificarea semintelor soiurilor nemodificate genetic impotriva riscului de impurificare cu organisme modificate genetic.
   Art. 7. - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 iunie 2015.
   Art. 8. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 631/2006
privind controlul si certificarea calitatii semintelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic si care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
   Art. 9. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul agriculturii

si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat

 

   Bucuresti, 15 octombrie 2014.
   Nr. 1.573.