inapoi

 

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE

Privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr. 75/1995

  

            In temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata,

             Guvernul Romaniei  h o t a r a s t e :

 

Art. 1. – (1) Inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, organizate pe judete si municipiul Bucuresti, se reorganizeaza ca inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit prezentei hotarari.

            (2) Inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, care se desfiinteaza, ca si cele care preiau activitatea, activul si pasivul acestora, pe baza de protocol incheiat in termenul de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sunt prevazute in anexa nr. 1.

            (3) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, rezultate in urma reorganizarii potrivit prevederilor art. 1, sunt cuprinse in anexa nr. 2.

Art. 2. – (1) Personalul angajat la inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, care se desfiinteaza, va fi preluat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si de Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, prevazute in anexa nr. 1, si va fi incadrat in numarul total de posturi aprobat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

            (2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, cuprinse in anexa nr. 2, sunt subordonate Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si sunt conduse de un inspector-sef numit de ministrul agriculturii si alimentatiei.

            (3) Structura organizatorica si numarul personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor prevazute in anexa nr. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

            Art. 3. – Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor pot organiza filiale, la nivel de serviciu, in judetele pe care le deservesc, in limita numarului si structurii de personal aprobate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

            Art. 4. – Finantarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor se face de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si din venituri extrabugetare constituite potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995, republicata.

Art. 5 – Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor au pe raza lor de activitate, in conformitate cu prevederile legale, urmatoarele atributii principale:

a)     efectueaza controlul calitatii in camp, si in laborator, elibereaza certificatele oficiale de atestare a calitatii semintelor si materialului saditor, supravegheaza, monitorizeaza si acrediteaza agentii economici furnizori de seminte si de material saditor pentru producere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, transport si comercializare;

b)     elibereaza si retrag autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor;

c)      fac propuneri Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea regulilor si normelor de control, certificare, si comercializare a semintelor si materialului saditor, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor la care Romania este parte, intocmesc, la cererea agentilor economici, programme anuale de multiplicare si certificare si urmaresc aplicarea acestora ;

d)     asigura exercitarea controlului in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice, in precontrol si postcontrol, prin tehnici si scheme adecvate ;

e)     urmaresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice si standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte, constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei ;

f)        executa sarcinile si instructiunile stabilite de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. – (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor se reorganizeaza la nivel national ca unitate cu personalitate juridica finantata de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si din venituri extrabugetare constituite potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995, republicata.

(2) Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor preia activitatea, activul si pasivul, precum si sediul Inspectoratului pentru calitatea semintelor si materialului saditor al municipiului Bucuresti, care se desfiinteaza.

(3) Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor va fi condus de un director.

(4) Structura organizatorica si numarul personalului Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 7. – Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor are urmatoarele atributii principale :

a)     asigura si controleaza conformitatea aplicarii metodelor de analiza de laborator in toate laboratoarele de profil, acrediteaza laboratoarele pentru determinarea calitatii semintelor, instruieste si acrediteaza personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator si pentru efectuarea analizelor de calitate a semintelor;

b)     efectueaza analizele privind valoarea culturala si starea sanitara la semintele destinate exportului si emite documente, in conformitate cu regulile Asociatiei Internationale pentru Testarea Semintelor la care Romania este parte, in baza acreditarii de catre aceasta ;

c)      efectueaza expertize in caz de litigiu in domeniul sau de activitate ;

d)     face propuneri Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea metodologiilor de analiza in laborator, prelevarea probelor si inchiderea ambalajelor de seminte, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte;

e)     aplica atributiile specifice inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, prevazute la art. 5 lit. a) – f), pe teritoriul sau de activitate.

Art. 8. – Salarizarea personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si al Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor se face potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza din sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.

Art. 9. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 10. – Limitele amenzilor contraventionale prevazute la art. 41 din Legea nr. 75/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, se actualizeaza dupa cum urmeaza:

a)     cele de la lit. e), f), h) si i), cu amenda de la 1.700.000 lei la 5.000.000 lei ;

b)     cele de la lit. g), j), si l), cu amenda de la 5.000.000 lei la 8.500.000 lei ;

c)      cele de la lit. a), b) si k), cu amenda de la 8.500.000 lei la 17.000.000 lei;

d)     cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 17.000.000 lei la 28.000.000 lei.

Art. 11. – (1) Anexa nr. 2 “Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei” la Hotararea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, se modifica si se copleteaza dupa cum urmeaza :

  1. subpunctele 10 si 11 ale punctului I “Institutii publice finantate de la bugetul de stat se abroga“

  2. dupa punctul II “Alte unitatati finantate din venituri extrabugetare“ se introduce punctul III cu urmatorul cuprins:

“III. Unitati finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare :

1.      Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor ;

2.      inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor ;

3.      Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor. “

(2) Articolul 14 si anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 477/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unitati agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga, iar articolul 11 din Hotararea Guvernului nr. 477/1990 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 11. – Oficiile de reproductie si selectie a animalelor se organizeaza ca unitati cu personalitate juridica, iar oficiile de studii pedologice si agrochimice se organizeaza ca unitati cu personalitate juridica si functioneaza ca institutii de stat autofinantate potrivit Decretului nr. 151/1975, toate in subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara, avand denumirea, sediul si obiectul de activitate prevazute in anexa nr. 6“.

  

Bucuresti, 2 septembrie 1999

Nr. 716.