inapoi

Nr. ___________ Data _______________________                                                                                 

Inregistrat cu autorizatia de producere                                                                                                                                                  Se aproba inscrierea,

si/sau prelucrare a semintelor nr. _____________                                                                                                                               INSPECTOR SEF,

                                  

 

C E R E R E

pentru obtinerea acreditarii pentru ridicarea probelor de seminte

 in vederea efectuarii testelor de laborator

 

 

            Agentul economic ……………………………………………………………………. cu sediul in localitatea ……………………….., strada ………………………………………..., nr. ………, judetul ………………….., telefon ……………….., fax ……………….. inmatriculat la registrul comertului cu nr. …………….. din …………………….., reprezentat prin ……… ………………………………, avand functia de ….………………. solicit acreditarea si eliberarea „Certificatului de acreditare” pentru ……………………………….………………………………….

                                (numele si prenumele)

avand functia …………………….., pentru urmatoarele specii si grupe de specii …………...……… ………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. si urmatoarele categorii biologice ……………………………………..

 

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

1) Copie xerox de pe autorizatia de producere si/sau prelucrare a semintelor:

2) Copie xerox de pe statutul de functionare, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu.

3) Copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie.

4) Copie xerox de pe codul fiscal.

5) Dosarul de prezentare a persoanei angajate ce urmeaza sa se ocupe de ridicarea de probe in vederea efectuarii testelor de laborator:

-         Copie de pe diploma de studii;

-         Curriculum vitae;

-         Copie de pe carnetul de munca sau contractul de colaborare.

Declar pe propria raspundere ca sondatorul acreditat va fi liber de orice presiune in activitatea de ridicare a probelor de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator.

Nota:

Cererea se depune in 2 exemplare.

 

 

Achitat tariful:                                                                                   

………………………………….                                         _____________________________

Conform Ordinului ministrului agriculturii,                                     (semnatura conducatorului agentului economic)

alimentatiei si padurilor nr. …. / 2002                                          

                                                                                              Accept conditiile si responsabilitatile

                                                                                                           sondatorului acreditat

Data: ____________________                                               __________________________

(semnatura persoanei candidat)