inapoi

ANEXA Nr. 1

la conditii si proceduril

 

Nr. data .                                                       Se aproba inscrierea,

Inregistrat cu autorizatia de producere                                                                Inspector-sef,

si prelucrare a semintelor nr. ..

 

C E R E R E

privind obtinerea acreditarii laboratorului in vederea efectuarii analizelor de calitate a semintelor

sub supraveghere oficiala

 

 

            Agentul economic .., cu sediul in localitatea str. .... nr. , judetul .......................... , telefon .., fax ... inmatriculat in registrul comertului cu nr. .. din .. reprezentat prin ., avand functia de .., solicit acreditarea si eliberarea certificatului de acreditare pentru efectuarea urmatoarelor analize de calitate a semintelor: puritate, germinatie, umiditate, stare fitosanitara .., pentru specia, grupa de specii ......................................................

... si categoria .................

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

1.       copie xerox de pe autorizatia de producere si prelucrare a semintelor;

2.       copie xerox de pe statutul de functionare, cu specificarea obiectului de activitate in domeniu;

3.       copie xerox de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul registrului comertului;

4.       copie xerox de pe codul fiscal;

5.       proiectul Manualului calitatii pentru laboratorul care solicita acreditarea.

Declar pe proprie raspundere ca personalul laboratorului acreditat ve fi liber de orice influenta si presiune in efectuarea analizelor de calitate a semintelor si eliberarea documentelor.

 

N O T A :

Cererea se depune in doua exemplare.

            Achitat tariful: ., conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. / ..

            Data                                 Accept conditiile si responsabilitatile

                                                                                                            laboratorului acreditat.

                                                                                                ..

                                                                                                ( semnatura conducatorului agentului economic)