inapoi

Agent economic: (dacă este cazul)

Înregistrat cu Autorizaţia de producere a seminţelor

nr. ................................................

                                                           Se aprobă înscrierea.

                                                               Inspector-şef,

  

                                     CERERE

    privind obţinerea acreditării pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în

     vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială

  

   Agentul economic/persoana fizică ......................., cu sediul/adresa în

localitatea ................, str. ............................ nr. ...........,

judeţul .................., telefon ............., fax .........., înmatriculat/

înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ............. din ................,

reprezentat/reprezentată prin ..................., având funcţia de ...........,

solicit acreditarea şi eliberarea certificatului de acreditare pentru ..........

............................., funcţia .............., pentru următoarele specii

     (numele şi prenumele)

şi grupe de specii .............................................................

................................................................................

............................................................................. şi

următoarele categorii biologice .............................................. .

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

   1. copie xerox de pe autorizaţia de producere a seminţelor;

   2. copie xerox de pe statutul de funcţionare, cu specificarea obiectului de

activitate în domeniu;

   3. copie xerox de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul

registrului comerţului de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie;

   4. copie xerox de pe codul fiscal;

   5. dosarul de prezentare a persoanei ce urmează a se ocupa de inspecţia în

câmp în vederea certificării unor culturi semincere:

   - copie de pe diploma de studii;

   - curriculum vitae;

   - copie de pe carnetul de muncă sau de pe contractul temporar.

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 

    Declar pe propria răspundere că inspectorul în câmp acreditat va fi liber de orice presiune în activitatea de inspecţie în câmp.

    NOTĂ: Cererea se depune în 2 exemplare.

   Achitat tariful .....................             Semnătura conducătorului

                                                        agentului economic,

Conform Ordinului ministrului agriculturii,       ..............................

alimentaţiei şi pădurilor nr. ..../........   Accept condiţiile şi responsabilităţile

                                                 inspectorului în câmp acreditat.

     Data ............................             Semnătura persoanei candidat,

                                                 ................................