back

 

ORDIN nr. 237

privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic

 

 

    In baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2002, ale art. 87 lit. c)-h) si ale art. 94 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic,

    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piata nr. 78.713 din 23 martie 2006,

    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.   Art. 1. - In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile urmatoare se definesc astfel:

   a) ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;

   b) ANSVSA - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

   c) cultivator - persoana fizica sau juridica ce cultiva plante modificate genetic;

   d) cod unic de identificare (CUI) al OMG - un simplu cod numeric sau alfanumeric atribuit de OCDE fiecarui eveniment de transformare, pentru detectarea si identificarea organismelor modificate genetic, in vederea facilitarii operatiilor de inspectie si control;

   e) cultura dubla - cultura infiintata in decursul aceluiasi an, pe aceeasi sola, dupa recoltarea unei culturi principale;

   f) DADR - directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala;

   g) DSVSA - directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

   h) distanta de izolare - distanta intre parcele cultivate cu plante apartinand aceleiasi specii, menita sa previna impurificarea biologica prin polenizare incrucisata;

   i) ITCSMS - inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor;

   j) LCCSMS - Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;

   k) MAPDR - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;

   l) MMGA - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor;

   m) organism modificat genetic sau OMG - orice organism, cu exceptia celui uman, al carui material genetic a fost modificat altfel decat prin incrucisare si/sau recombinare naturala. In sensul acestei definitii, modificarea genetica este o consecinta a utilizarii tehnicilor specificate in partea A din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2002;

   n) plante modificate genetic - plante superioare, apartinand grupelor taxonomice gimnosperme si angiosperme, carora, prin tehnici de inginerie genetica, li s-au transferat anumite gene "de interes", conferindu-le rezistenta la anumiti daunatori sau anumite boli, toleranta la unele erbicide ori la factori nefavorabili de mediu, calitati nutritionale superioare etc;

   o) produs agricol modificat genetic - orice produs obtinut din plante modificate genetic, care nu a suferit nici o prelucrare, destinat procesarii si/sau utilizarii ca aliment ori hrana pentru animale;

   p) zona tampon - perdea de protectie cultivata cu plante nemodificate genetic, de regula cu talie inalta, in jurul unei parcele cultivate cu varietati modificate genetic, infiintata cu scopul de a preveni transferul polenului la culturile si buruienile din apropiere;

   r) varietate - soi sau hibrid apartinand unei specii de plante cultivate.

   Art. 2. - In vederea instituirii unui control riguros asupra culturilor de plante modificate genetic si productiei rezultate din acestea se adopta urmatoarele masuri, menite sa asigure trasabilitatea si etichetarea produselor modificate genetic, in conformitate cu legislatia nationala si comunitara in vigoare in acest domeniu.

   Art. 3. - In Romania se cultiva, in scop de cercetare, comercial sau pentru consum propriu, numai plantele modificate genetic pentru care companiile sau institutiile detinatoare ale dreptului de proprietate asupra varietatilor respective au primit autorizatie de introducere in mediu sau pe piata, eliberata de MMGA, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 49/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2002.

   Art. 4. - Cultivarea plantelor modificate genetic este interzisa in vecinatatea imediata a suprafetelor certificate sau aflate in perioada de conversie pentru agricultura ecologica.

   Art. 5. - (1) Cultivarea plantelor modificate genetic este strict interzisa in perimetrul ariilor naturale protejate, legal constituite, precum si in jurul acestora, conform prevederilor legale.

   (2) Agentia locala pentru protectia mediului va pune la dispozitia DADR hartile cu ariile naturale protejate din fiecare judet.

   Art. 6. - Plantele modificate genetic se cultiva numai de catre cultivatori autorizati de MAPDR prin DADR judetene si a municipiului Bucuresti.

   Art. 7. - In vederea autorizarii cultivatorii trebuie sa depuna in fiecare an la DADR din judetul pe raza caruia intentioneaza sa cultive plante modificate genetic o cerere, al carei model este prezentat in anexa nr. 1, insotita de un dosar cuprinzand urmatoarele documente:

   a) documente de identificare:

   - pentru persoane fizice: copie dupa buletinul/cartea de identitate;

   - pentru persoane juridice: copii dupa certificatul de inmatriculare si certificatul de inregistrare fiscala;

   b) documente care sa ateste inregistrarea in Registrul fermelor;

   c) o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.

   Art. 8. - (1) Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati sa utilizeze la semanat numai samanta certificata.

   (2) Cultivatorii care utilizeaza samanta produsa de terti sau din productie proprie vor depune cererea de autorizare pentru inscriere in Registrul judetean al cultivatorilor de plante modificate genetic pana cel mai tarziu la data de 1 mai a fiecarui an.

   (3) In cazul culturilor duble, cererea de autorizare se va depune pana la data de 1 iulie a fiecarui an.

   (4) Se interzice infiintarea de culturi de plante modificate genetic pe suprafete mai mici de 2 ha, in trup compact, cu exceptia celor realizate in scop stiintific.

   Art. 9. - In cadrul aparatului propriu al MAPDR se infiinteaza Compartimentul OMG, cu atributii in ceea ce priveste legislatia si evidenta culturilor modificate genetic.

   Art. 10. - (1) In cadrul DADR judetene si a municipiului Bucuresti se infiinteaza Compartimentul implementare politici, monitorizare, statistica productie vegetala, autorizare OMG si Compartimentul inspectii in productia vegetala, OMG, animala si industrie alimentara.

   (2) Atributiile compartimentelor cu responsabilitati in domeniul OMG din cadrul DADR judetene si a municipiului Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. 7.

   (3) Specialistii Compartimentului implementare politici, monitorizare, statistica productie vegetala, autorizare OMG verifica dosarele depuse, inregistreaza operatorii economici, monitorizeaza activitatea de cultivare a plantelor modificate genetic si urmaresc respectarea legislatiei in domeniu.

   (4) Specialistii Compartimentului inspectii in productia vegetala, OMG, animala si industrie alimentara efectueaza inspectii si controale la operatorii economici care cultiva plante modificate genetic, pentru verificarea modului in care acestia aplica legislatia in domeniul OMG.

   Art. 11. - La DADR judetene se infiinteaza Registrul judetean al cultivatorilor de plante modificate genetic, denumit in continuare Registrul judetean.

   Art. 12. - (1) Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic se materializeaza prin eliberarea de catre DADR a unei autorizatii, ce constituie aprobare pentru cultivarea de catre acestia a plantelor modificate genetic.

   (2) In cazul producerii de seminte modificate genetic destinate insamantarii, autorizatia se elibereaza numai producatorilor autorizati pentru producerea de seminte, in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante.

   (3) Autorizatia se elibereaza in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii dosarului.

   (4) Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 3.

   (5) Furnizorii de seminte certificate de OMG sunt obligati sa solicite cultivatorilor de plante modificate genetic prezentarea de copii dupa autorizatiile acestora. Aceste copii vor fi pastrate timp de 5 ani in Registrul de vanzare a semintelor modificate genetic, alaturi de date privind identitatea cumparatorului si cantitatea de samanta cumparata.

   Art. 13. - (1) In decurs de 30 de zile de la incheierea semanatului, operatorii economici autorizati sunt obligati sa completeze, in doua exemplare, o declaratie privind suprafata cultivata, provenienta semintei, soiurile utilizate, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.

   (2) Un exemplar al declaratiei se depune la DADR, iar un exemplar se pastreaza timp de 5 ani, impreuna cu autorizatia, intr-un dosar special, la domiciliul, respectiv la sediul operatorilor economici, pentru controlul efectuat de persoanele imputernicite de autoritatile prevazute la art. 29.

   Art. 14. - (1) Dupa incheierea recoltatului, operatorii economici autorizati sunt obligati sa completeze, in doua exemplare, o declaratie privind productia obtinuta si destinatia acesteia, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

   (2) Un exemplar se depune la DADR pana la data de 15 decembrie a fiecarui an, iar celalalt exemplar se pastreaza timp de 5 ani in acelasi dosar mentionat la art. 13 alin. (2).

   Art. 15. - In cazul culturilor modificate genetic destinate producerii de seminte pentru insamantare, o copie a autorizatiei cultivatorului, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 3, va fi depusa de acesta la ITCSMS sau la LCCSMS, care va controla culturile si va certifica semintele in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 si ale regulilor si normelor specifice in vigoare.

   Art. 16. - (1) Declaratiile completate in conformitate cu modelele prezentate in anexele nr. 4 si 5 vor purta semnatura, iar acolo unde este cazul, si stampila cultivatorului si vor fi vizate de specialistul de la centrul agricol pe raza caruia se afla suprafetele cultivate cu acest tip de plante.

   (2) Specialistii DADR mentionati la art. 10 alin. (3) primesc, verifica si introduc in Registrul judetean datele din declaratiile completate in conformitate cu modelele prezentate in anexele nr. 4 si 5.

   Art. 17. - Specialistii centrelor agricole centralizeaza, la nivel de comuna, intr-un dosar special, copiile dupa autorizatiile eliberate de DADR.

   Art. 18. - Specialistii DADR mentionati la art. 10 alin. (3) si specialistii centrelor agricole din cadrul DADR vor urmari completarea si transmiterea la timp de catre operatorii economici implicati a declaratiilor completate conform anexelor nr. 4 si 5.

   Art. 19. - Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati sa infiinteze, la domiciliul sau la sediul acestora, un registru de evidenta a provenientei semintelor si a destinatiei productiei obtinute de la plantele modificate genetic, in care sa pastreze, pentru o perioada de 5 ani, toate informatiile, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6.

   Art. 20. - La livrarea productiei cultivatorii trebuie sa mentioneze clar pe documentele care insotesc marfa si pe etichete, acolo unde este cazul, ca produsul este "modificat genetic", precum si codul unic de identificare al organismului modificat genetic, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

   Art. 21. - (1) Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati, in functie de specia cultivata si pe masura autorizarii speciei respective, sa ia toate masurile ce se impun privind asigurarea unor distante minime de izolare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind certificarea semintelor, crearea unor zone tampon, esalonarea in timp a semanatului, pentru prevenirea impurificarii prin polenizare incrucisata a culturilor ecologice sau conventionale apartinand proprietarilor de terenuri situate in vecinatatea culturilor modificate genetic.

   (2) Pe parcursul operatiunilor de recoltare, transport, depozitare si conditionare a productiei obtinute din culturile modificate genetic, operatorii economici trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni amestecul fizic al produselor modificate genetic cu cele ecologice sau conventionale: depozitarea separata a productiei, curatarea masinilor de semanat, a instalatiilor de conditionare, a mijloacelor de transport, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind producerea semintelor pentru insamantare.

   Art. 22. - (1) Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati sa informeze in scris, cu confirmare de primire, atat detinatorii legali, cat si proprietarii terenurilor cu care se invecineaza, precum si primaria de pe raza administrativ-teritoriala unde se afla aceste terenuri despre intentia lor de a cultiva plante modificate genetic.

   (2) Proprietarii terenurilor cu care se invecineaza culturile modificate genetic, in limita distantelor de izolare prevazute de regulile si normele specifice culturilor semincere, stabilite in baza Legii nr. 266/2002, precum si in limita distantelor prevazute in autorizatia de introducere in mediu si pe piata, emisa de MMGA, pot depune contestatie, in scris, atat la adresa cultivatorului, cat si la DADR judeteana in a carei raza teritoriala se afla situat terenul, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea informarii.

   Art. 23. - DADR sunt obligate sa puna la dispozitia cultivatorilor care dovedesc un interes legitim pentru prevenirea impurificarii culturilor ecologice sau conventionale informatii referitoare la tipul de agricultura practicat de proprietarii terenurilor cu care se invecineaza.

   Art. 24. - (1) In cazul impurificarii dovedite cu OMG a culturilor conventionale sau ecologice, cultivatorii afectati vor depune plangere, in scris, la instantele competente de drept comun.

   (2) Analizele pentru stabilirea gradului de impurificare vor fi facute de laboratoare acreditate din tara sau din Uniunea Europeana.

   Art. 25. - Specialistii de la DADR mentionati la art. 10 alin. (3) vor urmari modul in care cultivatorii de plante modificate genetic aplica masurile de asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conventionale.

   Art. 26. - (1) Se infiinteaza Registrul national de evidenta a cultivatorilor de plante modificate genetic in Romania, denumit in continuare Registrul national, gestionat de Compartimentul OMG din cadrul MAPDR.

   (2) Compartimentul OMG din cadrul MAPDR va elabora machetele in format electronic pentru preluarea datelor, pe care le va difuza DADR judetene, spre aplicare, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

   Art. 27. - Specialistii de la DADR nominalizati la art. 10 alin. (3) primesc, verifica si transmit periodic Compartimentului OMG din cadrul MAPDR, pe suport electronic, informatiile cuprinse in declaratiile completate conform anexelor nr. 4 si 5, care constituie baza de date a Registrului national.

   Art. 28. - Compartimentul OMG din cadrul MAPDR va transmite, in format electronic, MMGA, ANSVSA si ANPC, pentru elaborarea in timp util de catre institutiile mentionate a programelor de inspectie si control, informatiile din Registrul national, dupa cum urmeaza:

   - datele referitoare la suprafetele cultivate cu plante modificate genetic - pana la data de 15 iunie (cultura principala) si pana la data de 15 august (cultura dubla) a fiecarui an;

   - datele referitoare la productiile realizate si destinatia acestora - pana la data de 15 decembrie a fiecarui an.

   Art. 29. - Cultivatorii de plante modificate genetic sunt obligati sa se supuna inspectiei si controlului efectuat de catre personalul imputernicit de ANSVSA, MMGA si MAPDR pentru verificarea asigurarii trasabilitatii si etichetarii produselor modificate genetic, respectiv a corectitudinii informatiilor transmise la DADR.

   Art. 30. - Personalul imputernicit din cadrul autoritatilor mentionate la art. 29 consemneaza aspectele constatate si masurile luate cu ocazia inspectiei si controlului in Registrul de evidenta a provenientei semintelor si a destinatiei productiei obtinute de la plantele modificate genetic cultivate, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 6.

   Art. 31. - Personalul imputernicit din cadrul autoritatilor mentionate la art. 29 constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic, avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. 32. - Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 33. - Formularele-tip ale anexelor nr. 1-7 sunt puse la dispozitie cultivatorilor de catre DADR judetene.

   Art. 34. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.    Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur    Bucuresti, 7 aprilie 2006.

    Nr. 237.   ANEXA Nr. 1    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare

    Rurala a Judetului .....................................

    Numarul de inregistrare ............../.................

    (se completeaza de catre autoritati)    CERERE
pentru eliberarea Autorizatiei de cultivare a plantelor
modificate genetic in anul .........    A.

   1. Persoana fizica .............., cu domiciliul in localitatea ............, str. ............. nr. .........., judetul/sectorul ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ..........nr. ........................., emis/emisa de ......... la data de ..............., CNP ......................., solicit eliberarea Autorizatiei pentru cultivarea plantelor modificate genetic.

   2. Specia modificata genetic ....................

   3. Suprafata estimata ...................... ha

   4. Scopul culturii ...............................

   5. Locatia ...................................................

    Declar pe propria raspundere exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere.

   

          Data                                                                                            Semnatura
........................                                                                               ..........................
 

    B.

   1. Persoana juridica ............., cu sediul in localitatea ..............., str. .................. nr. ............., judetul/sectorul ..................., codul unic de inregistrare (CUI) .............................................., reprezentata de ............................, in calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I.  seria .............. nr. ..............., emis/emisa de ................ la data de ............, CNP ..................., solicit eliberarea Autorizatiei pentru cultivarea plantelor 

      modificate genetic.

   2. Specia modificata genetic ................................................

   3. Suprafata estimata .................................. ha

   4. Scopul culturii ........................................

   5. Locatia ................................................

    Declar pe propria raspundere exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere.

   

           Data                                                                                             Semnatura
..........................                                                                                ........................
                                                                                       (si stampila - pentru persoanele juridice)
 

   ANEXA Nr. 2    DECLARATIE
privind suprafata in exploatare si respectarea legislatiei
in domeniul organismelor modificate genetic    Subsemnatul ................., cu domiciliul in localitatea ................, str. .................... nr. ....., judetul/sectorul ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ..................... nr. .............., emis/emisa de ............... la data de ..........., CNP ....................., declar pe propria raspundere ca exploatez suprafata de ..................... ha, in localitatea ...................., judetul ................................. .

    De asemenea, am luat cunostinta si ma angajez sa respect prevederile legislatiei in vigoare in domeniul organismelor modificate genetic.

   

           Data                                                                                                       Semnatura
..........................                                                                                             ........................
                                                                                                  (si stampila - pentru persoanele juridice)
 

   ANEXA Nr. 3    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare

    Rurala a Judetului ................................

    Nr. .........../...................................    AUTORIZATIE
pentru cultivarea plantelor modificate genetic in anul ...........    In temeiul art. 12 din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic, se autorizeaza cultivatorul de plante modificate genetic in scop de:

    [ ] cercetare

    [ ] producere de samanta

    [ ] consum

    Specia modificata genetic ...........................

    Suprafata estimata ............................... ha

    Locatia .............................................

    A.

    Persoana fizica ..............., cu domiciliul in localitatea .............., str. .................... nr. ........., judetul/sectorul ....................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............ nr. ......................., emis/emisa de .......... la data de .................., CNP ....................

    B.

    Persoana juridica ......................., cu sediul (social al exploatatiei) in localitatea .............................., str. ............................ nr. ............., judetul/sectorul ............................., 

    codul unic de inregistrare (CUI) ......................, reprezentata de ...................., in calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ................... emis/emisa

     de ................ la data de ............., CNP .............................................

    Cultivatorul este obligat sa anunte emitentul acestei autorizatii despre orice modificare intervenita in documentatia depusa la autorizare, in decurs de 15 zile de la producerea modificarii.    Data
......................................    Director executiv,
......................................   ANEXA Nr. 4    Vizat

    Centrul Agricol .............................

    Nr. .................../.....................    DECLARATIE
referitoare la suprafata cultivata cu plante modificate genetic
in anul ................. 

Denumirea cultivatorului

Pers. Fizica

 

Pers. Juridica

 

CUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa : Judetul :                                                                 Localitatea :

Str. :                                                             Nr. :                            Bl. :                                 Ap.:

Telefon:                                                        Fax:                                                    email:

Numele si prenumele conducatorului exploatatiei agricole:

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa : Judetul :                                          Localitatea :                                                       Telefon :

Str. :                                                             Nr. :                            Bl. :                       Sc.:                    Ap.:

 

   

  

Autorizatie nr. .........../...............

 

Cultura

Localitate

Suprafata cultivata

 - ha -

Cantitate samanta totala

- t -

Din care : samanta proprie

- t -

Samanta cumparata

- t -

FURNIZOR

Nume

CUI

Localitate

- filiala -

Telefon

Total din care :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- soiul .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Semnatura
 

   ANEXA Nr. 5

    Vizat

    Centrul Agricol ............................

    Nr. ..................../...................    DECLARATIE
referitoare la suprafata recoltata cu plante modificate genetic
si productia obtinuta in anul ..................

     

Denumirea cultivatorului

pers. fizica

 

pers. juridica

 

CUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa : Judetul :                                                                 Localitatea :

Str. :                                                             Nr. :                            Bl. :                                 Ap.:

Telefon:                                                        Fax:                                                    email:

Numele si prenumele conducatorului exploatatiei agricole:

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa : Judetul :                                          Localitatea :                                                       Telefon :

Str. :                                                             Nr. :                            Bl. :                       Sc.:                    Ap.:

     
 
   Autorizatie nr. ......./................. Nr. inregistrare a declaratiei referitoare la suprafata cultivata
(anexa 3) ................................ .

Cultura

Localitate

Suprafata recoltata

 

- ha -

Productia obtinuta   total

- t -

Din care :

Consum propriu

- t -

LIVRATA

Total

- t -

Pentru samanta

- t -

Cantitate

- t -

Nume cumparator

CUI

Localitate

 

Telefon

Total din care :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- soiul .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANEXA Nr. 6    Numele cultivatorului ...........................

    Adresa ..........................................    REGISTRU DE EVIDENTA
a provenientei semintelor si a destinatiei productiei obtinute de la
plantele modificate genetic cultivate in anul .............

 

   

  1. Cultura si tipul de modificare genetica ...................................
 

  2. Provenienta semintei                                                                                                                                             

Total samanta utilizata (t), d.c. :

Cumparata

Retinuta din productia proprie

Furnizor

Soiul

Nr. lot samanta

Cantitate

- t -

Soiul

Cantitate

- t -

Nume

Adresa

Doc. de livrare (nr./data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

3. Destinatia productiei obtinute

Total samanta utilizata (t), d.c. :

Livrata

Consum propriu, d.c.

Beneficiar

Destin. productiei

Pt. furaje

- t- 

Retinut pt. sem.

- t - 

Nume

Adresa

Doc. de livrare (nr./data)

Samanta

- t-

Procesare

- t -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 7    ATRIBUTII
in domeniul OMG ale compartimentelor
de profil din cadrul DADR judetene    Compartimentul implementare politici, monitorizare, statistica productie vegetala, autorizare OMG:

    ▪ analizeaza cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic si elibereaza autorizatiile;

    ▪ verifica si introduce in Registrul judetean datele referitoare la suprafetele cultivate cu plante modificate genetic, provenienta semintei, soiurile cultivate, productiile realizate, destinatia acestora;

    ▪ urmareste completarea si transmiterea la timp de catre cultivatori a anexelor referitoare la evidenta cultivatorilor de plante modificate genetic;

    ▪ verifica si transmite periodic Compartimentului OMG din cadrul MAPDR, pe suport electronic, informatiile cuprinse in anexele referitoare la evidenta cultivatorilor de plante modificate genetic, pentru constituirea Registrului national;

    ▪ urmareste modul in care cultivatorii de plante modificate genetic aplica masurile de asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conventionale.

    Compartimentul inspectii in productia vegetala, OMG, animala si industrie alimentara:

    ▪ efectueaza inspectii si controale la agentii economici care cultiva plante modificate genetic, pentru verificarea modului cum acestia aplica legislatia in domeniul OMG;

    ▪ colaboreaza cu specialistii din cadrul Directiei judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, ai Comisariatului National al Garzii de Mediu, ai Protectiei consumatorilor, in efectuarea acestor controale;

    ▪ participa la informarea publicului, a cultivatorilor si a consumatorilor privind legislatia in domeniul OMG.